• logo

Obchodní podmínky

I. Kontaktní údaje prodávajícího

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě cajnamobil.cz, jehož provozovatelem je:

  

Název:

     Lokran Universal s.r.o.

Sídlo:      Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 - reklamace zasílejte na naše servisní středisko !!!
IČ:      028 73 818
DIČ:      CZ02873818 - Jsme plátci DPH
Zapsána:      u Městského soudu v Praze, spisová značka C 224543

Telefon:

     +420 775 244 551
Email:      info[zavináč]cajnamobil.cz
Kontaktní adresa:

     náměstí Bratří Synků 1/5, 140 00 Praha 4
     (Při osobním odběru zboží na provozovně není možná platba kreditní kartou!)
Servisní středisko:

     La Folia s.r.o., náměstí Bratří Synků 1/5, 140 00 Praha 4, IČ: 05063124
     (spol. La Folia je osobou určenou provádět veškerý záruční i pozáruční servis obch. čajnamobil.cz)

  

II. Informace, platby a doručování zboží 

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Upozornění: s ohledem na negativní zkušenosti nelze poskytnout zboží podnikatelským subjektům na Slovensku v režimu nákupu bez DPH!

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na zvoleném způsobu platby.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání (v jasně odůvodněných případech a pouze se souhlasem kupujícího je maximální lhůta 30 dnů). Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Pokud si kupující zvolil možnost osobního převzetí v místě provozovny prodejce, je mu objednané zboží rezervováno po dobu 4 pracovních dní. Pokud se do této lhůty kupujcí pro objednané zboží nedostaví, ani prodejci neoznámí svůj záměr tuto lhůtu prodloužit o další maximálně 4 pracovní dny, zboží je uvolněno pro další prodej a příslušná objednávka kupujícímu stornována.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Způsoby a následně ceny doručení naleznete k nahlédnutí zde

Objednávky přijaté ve všední den do 13 hodin budou expedovány týž den, ostatní pak nejbližší následující pracovní den.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, poskytne kupujícímu slevu ve výši 5 % z ceny příštího nákupu. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

 

III. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

V případě, že kupující není zároveň spotřebitelem, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení mu tímto nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá (písemně či elektronickou formou - emailem) ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je třeba v odstoupení uvést datum nákupu či číslo prodejního dokladu (faktury), bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, a to převodem na bankovní účet kupujícího, který tento uvedl ve formuláři výše. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno či zjevně opotřebeno (nese stopy pravidelného a cíleného používání), čímž kupující porušil své povinnosti, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Stejně jakožto tento nárok prodávajícímu vzniká tehdy, musí-li vynaložit své vlastní náklady proto, aby umožnil opětovný prodej daného a již tedy použitého zboží (např. vyčištění zboží, jeho přebalení, apod.).

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

IV. Práva a povinnosti z vadného plnění 

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Pokud je součástí dodávky zboží akumulátor (baterie), je tato lhůta u samotného akumulátoru zkrácena na 6 měsíců od převzetí zboží. Toto zkrácení nemá vliv na výše uvedenou lhůtu 2 let pro zbytek dodávky zboží.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení, případně používání zboží v rozporu s návodem. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.

Upozornění: V případě, že je kupujícím osoba, která bude předmět koupě používat v rámci výkonu své podnikatelské činnosti, tedy "nakupuje na IČ" a není tak z pohledu zákona spotřebitelem, zkracuje se doba poskytované záruky na dobu 12 měsíců.  

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady, výměnu anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo zcela odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 

 

V. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u osoby prodávajícím určené k opravě neprodleně od zjištění nedostatku. Může tak učinit jak písemně tak elektronicky (emailem). Do reklamačního listu je třeba uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Osoba určená k opravě a poskytování veškerého záručního i pozáručního servisu obchodu čajnamobil.cz je:

La Folia s.r.o., náměstí Bratří Synků 1/5, 140 00 Praha 4, IČ: 05063124

Formulář ke stažení zde.

Pouze osoba určená k opravě je oprávněna přijmout zaslané zboží k uplatnění reklamace.  

Toto ustanovení je v souladu s odstavcem 1) §19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění a dále pak § 2172 a § 2166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Kupující je povinen sdělit osobě určené k opravě/prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady (tedy při předání reklamačního listu prodejci). Změna volby bez souhlasu kupujícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží, nejlépe dokladem o koupi (fakturou), ale není to nezbytné. Postačí i emailová komunikace, či výpis z účtu. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží do místa určeného k opravě. Zboží je kupující povinen k přepravě vhodně zabalit, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. Zboží by mělo být čisté a kompletní (soupis všech částí předání je uveden v reklamačním listu).

Osoba určená k opravě/prodávající nejpozději do tří pracovních dnů rozhodne o reklamaci. Do této lhůty se však nezapočítává doba nutná pro potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti dalšího odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, osoba určená k opravě/prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Osoba určená k opravě/prodávající nemůže nést zodpovědnost za zachování osobních dat kupujícího, tedy např. kontaktů, nastavení, souborů apod. Kupující je povinen vyvinout dostatečnou součinnost ve věci reklamace a taktéž umožnit bezproblémový přístup prodávajícímu do uživatelského prostředí svého přístroje. V opačném případě se kupující vystavuje riziku, že osoba určená k opravě/prodávající bude nucen podniknout takové kroky, aby se do uživatelského prostředí přístroje dostal; i v případě neprojevení se závady či neuznání reklamace tedy nemusí být osobní data kupujícího zachována.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se osoba určená k opravě/prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat elektronicky a to emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné (záruční) reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů (poštovné). 

 

VI. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 

 

VII. Ostatní

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. července 2014, poslední aktualizace proběhla 27. října 2016 (bod IV).

 

Košík

Přihlášení

Doprava

PPL

Čajnamobil.cz

DPD

 

posta

 

ulozenka

 

 

Platby

 

Bankovní převod

 

Dobírka

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info